ด้วยประสบการณ์ด้านการดำเนินงานด้านเเด็กปฐมวัยเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี ภายใต้ชื่อสถานรับเลี้ยงวลีรัตน์เนอสเซอรี่ โดยนางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา (ชื่อเดิม นางสาววลีรัตน์ สุขมาก) เจ้าของผู้ทำการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 สังกัดกรมพัฒนา สังคมและสวัสดิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยใช้แนวคิด และหลักการการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็ก (Nursery Education) ตามแนวทาง การเลี้ยงดูและพัฒนาเการด็กแรกเกิด - อายุ 6 ปี จนได้รับความเชื่อถือศรัทธาและ ไว้วางใจจากผู้ปกครองในท้องถิ่นเป็นอย่างมาก จึงเป็นแรงผลักดันประการหนึ่งซึ่ง ประกอบกับความตั้งใจแน่วแน่ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีคุณภาพมีความ พร้อมสู่การศึกษา ในระดับประถมศึกษาต่อไป จนเป็นที่มาของ "ก้าวแรกของ โรงเรียนอนุบาลวลีรัตน์"

โรงเรียนอนุบาลวลีรัตน์ เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ(ไป-กลับ)ซึ่งได้รับอนุญาตจัดตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 ตามใบ อนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเลขที่ กส 08/2548 เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล1-3 โดยมีนางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา เป็นผู้รับใบอนุญาติ นายประเสริฐศักดิ์ ฉันท์ศิริเดชา เป็นผู้จัดการ และนายประกิต สุขมาก เป็นครูใหญ่

ในปีพ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนและขออนุญาตรับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล(อายุ 2-3 ปี) โดยใช้หลักสูตรปฐมวัย พ.ศ. 2546

ในปี พ.ศ.2551 จากความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการเอาใจใส่เด็กทุกคนเป็นอย่างดี ท่านผู้ปกครองจึงมีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียน ขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษา คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร ของโรงเรียนทุกคนจึงมีกำลังใจและความตั้งมั่นทุ่มเทใน การจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาขึ้น โรงเรียนได้ขออนุญาตขยายชั้นเรียนและรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาในปีการศึกษา 2551 เป็นปีแรกภายใต้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2554 และนั่นคือก้าวที่เริ่มต้นอย่างมั่นคงในการจัดการศึกษาภายใต้ชื่อ "โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา" ที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา เป็นผู้รับใบ อนุญาติ นายประเสริฐศักดิ์ ฉันท์ศิริเดชา เป็นผู้จัดการ และนายประกิต สุขมาก เป็นผู้อำนวยการ

ในปีการศึกษา 2551 โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารเรียน ภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น สวนหย่อม ปลูกต้นไม้ และจุดพักผ่อน ให้ เพียงพอต่อความตั้งการของผู้เรียน จำนวนและประเภทของ หนังสือห้องสมุด ติดแอร์และเครื่องเสียงในห้องเรียนระดับประถม เพิ่มจำนวน เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร และงานธุรการ จำนวน 10 เครื่อง ปรับปรุงโรงอาหารเพิ่มโต๊ะรับประทานอาหาร จำนวน 6 ชุด ทาสีอาคารใหม่ จัดทำป้ายชื่อหน้าโรงเรียนใหม่ ห้องพยาบาลและห้องครูระดับประถมศึกษา

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04