โรงเรียนวลีรัตน์วิทยา มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับชุมชน บนพื้นฐานความเป็นไทย สู่มาตรฐานสากล

 1. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดีงามและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย
 2. พัฒนาการเรียนรู้ คู่วิชาการ บนพื้นฐานความเป็นไทยสู่สากล
 3. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และมีทักษะพื้นฐานตามหลักสูตรสู่สากล
 4. ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและสุนทรียภาพ ด้วย ศิลปะ ดนตรี กีฬา
 5. พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความสามารถอย่างมืออาชีพ เพื่อจัดการศึกษาและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายในโรงเรียน ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 8. พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ติดตามตรวจสอบ เพื่อคุณภาพการจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04