ระดับเนอสเซอรี่

เรียนรู้บูรณาการจากประสบการณ์ตรง ภายใต้โครงการ พัฒนาสถานศึกษา สู่มาตรฐานสากล ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับ สถาบันวิจัยการเรียนรู้

ระดับปฐมวัย
(เตรียมอนุบาล - อ.3)

ดูแลด้วยความรัก และเอาใจใส่ ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน

ระดับขั้นพื้นฐาน
(ป.1 -ป.6)

ส่งเสริมความเป็นเลิศวิชาการ ผ่านกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ตามแบบไทย

หลักสูตรเสริม

สร้างกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเรียนรู้อย่างมีความสุขด้วย ดนตรี กีฬา ศิลปะ นาฏศิลป์ คอมพิวเตอร์ และภาษาจีน

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04