ใบสมัครงานและประวัติผู้สมัคร
สมัครงานตำแหน่ง :        
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ : นามสกุล : ชื่อเล่น :
ชื่อ (อังกฤษ) : นามสกุล : เชื้อชาติ :
สัญชาติ : ศาสนา :    
วัน/เดือน/ปี : อายุ :    
สถานที่เกิด : บัตรประชาชนเลขที่ :    
ออกให้ ณ : วันที่ออกบัตร :    
บัตรหมดอายุวันที่ : เงินเดือนทีต้องการ :    
ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
เลขที่ : หมู่ :    
ถนน : ตรอก/ซอย :    
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :    
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :    
ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สะดวกติดต่อ)
เลขที่ : หมู่ :    
ถนน : ตรอก/ซอย :    
ตำบล/แขวง : อำเภอ/เขต :    
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :    
เบอร์โทรศัพท์
(ที่ติดต่อได้สะดวก)
: เบอร์โทรศัพท์
เคลื่อนที่ (ถ้ามี)
:    
ชื่อบิดา : นามสกุล : อายุ : ปี
สถานภาพ มีชีวิตอยู่ เสียชีวิต
เชื้อชาติ : สัญชาติ :    
อาชีพ : จังหวัด :    
ชื่อมารดา : นามสกุล : อายุ : ปี
สถานภาพ มีชีวิตอยู่ เสียชีวิต
เชื้อชาติ : สัญชาติ :    
อาชีพ : จังหวัด :    
สถานภาพครอบครัว          
โสด สมรส แยกกันอยู่ หย่าร้าง
ชื่อ (สามี/ภรรยา) : นามสกุล : อายุ : ปี
เชื้อชาติ : สัญชาติ :    
อาชีพ : สถานที่ทำงาน :    
ตำแหน่ง : โทรศัพท์ :    
โทรศัพท์เคลื่อนที่ :        
ประวัติการศึกษา          
ระดับ ชื่อสถานศึกษา วุฒิการศึกษา ปี พ.ศ.
ประถม / มัธยม
เตรียมอุดมศึกษา / อาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัย
ประวัติการทำงาน
ชื่อสำนักงาน ตำแหน่ง ระยะเวลาการทำงาน เหตุผลที่ออก
1.
2.
3.
4.
ประสบการณ์ในการดูแลเด็ก / หลักสูตรที่ได้รับการอบรม เคย ไม่เคย
หลักสูตร ระยะเวลา สถานที่
1.
2.
3.
4.
เมื่อได้รับเข้าทำงานแล้ว สามารถหาผู้มาค้ำประกันได้คือ
ชื่อ : นามสกุล :    
ที่อยู่ปัจจุบัน :        
สถานที่ทำงาน : เบอร์โทรศัพท์ :    
ความสามารถพิเศษ
ทักษะ เล็กน้อย ปานกลาง มาก
1. การร้องเพลง
2. กิจกรรมเข้าจังหวะ
3. การเล่านิทาน
4. การใช้ภาษา
     
    ไทย
    อังกฤษ
5. พิมพ์ดีด      
    ไทย
    อังกฤษ
1. ถ้าหากคุณเป็นครูผู้ดูแลเด็ก คุณจะแต้มสีใดกับหัวใจของเด็ก เพราะเหตุใดคุณจึงเป็นเช่นนั้น?
2. ถ้าหากคุณเกิดอารมณ์โกรธ หงุดหงิด คุณคิดว่าคุณจะเปรียบอารมณ์คุณเป็นอย่างไร?
3. หัวใจสำคัญในการทำงาน /คติในการทำงาน ของคุณคืออะไร?
** กรุณาตรวจสอบการกรอกข้อมูลครบทุกช่อง

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04