ประกอบด้วย
- หมวกบัณฑิตสีเขียว ภายในจารึกอักษรย่อ ว.ล. มีดอกพุดพิชญาอยู่ในวงกลม
- อักษรย่อของโรงเรียน ว.ล.

ความหมายของตราโรงเรียน
หมวกบัณฑิต หมายถึง ความรู้ในด้านต่างๆ นำมาซึ่งพื้นฐานที่เป็นคนดี ของสังคม และเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ดอกพุดพิชญา หมายถึง ความบริสุทธิ ทั้งกาย วาจา และใจ ซึ่งเบ่งบานอยู่ในใจของทุกเวลา
ว.ล หมาถึง ย่อมาจากชื่อ "วลีรัตน์" ซึ่งเป็นชื่อของผู้เริ่มก่อตั้งโรงเรียน นางวลีรัตน์ ฉันท์ศิริเดชา
เส้นวงกลมล้อมรอบ หมายถึง ความอบอุ่น ความรัก และกำลังใจ ที่โอบล้อมเด็กๆทุกคน

สีประจำโรงเรียน
สีเขียว หมายถึง ความรักและความอบอุ่นที่มีอยู่ในใจตลอดเวลาผสมผสานกันก่อเกิดเป็นความงอกงามและเจริญเติบโต

 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04
 • image01
 • image02
 • image03
 • image04